Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu internetowego firmy Bau Service Anna z siedzibą we Wrocławiu, znajdującego sie pod adresem internetowym www.sucho.me

I. DEFINICJE

 • "SPRZEDAWCA" oznacza: BAU SERVICE ANNA RUBIK z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląśkich 164/39 Wrocław , numerem , NIP 899-15-30-699 REGON 930208864

 • "CENA" oznacza: wartość brutto umieszczoną przy każdym Towarze SKLEPU wyrażoną w polskich złotych i zawierająca podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez KUPUJĄCEGO.

 • "TOWAR" oznacza: rzeczy ruchome oferowane przez SKLEP do sprzedaży detalicznej.

 • "SKLEP" oznacza: sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.sucho.me SKLEPU.

 • "DOSTAWCA" oznacza: firmę kurierską której Sprzedawca zleci dostawę Towaru Kupującemu.

 • KUPUJĄCY“ oznacza: osobę fizyczną lub prawną nabywającą Towar w SKLEPIE zgodnie z warunkami REGULAMINU

 • "KOSZTDOSTAWY" oznacza: koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez KUPUJĄCEGO między SKLEPEM, a miejscem wskazanym przez KUPUJĄCEGO.

 • "ZAMÓWIENIE" oznacza: dyspozycję zakupu na Towar złożoną w SKLEPIE przez KUPUJĄCEGO zgodnie z REGULAMINEM.

  II. PREZENTACJA PRODUKTÓW

  1. SPRZEDAWCA dołoży wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń. 
  2. Opis oraz fotografia produktu jest jedynie przykładem zasugerowanym przez SPRZEDAWCĘ. KUPUJĄCY ma możliwość wprowadzenia własnych modyfikacji produktu . 
  3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT. 
  4. CENA jest wiążąca w chwili złożenia ZAMÓWIENIA przez KUPUJĄCEGO. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty SKLEPU, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach SKLEPU bądź wprowadzania w nich zmian. 
  5. Wszelkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej SKLEPU stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 94, poz. 83). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody SPRZEDAWCY. 
  6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością SPRZEDAWCY. 

  III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  1. ZAMÓWIENIA mogą dokonywać osoby fizyczne (po ukończeniu 13 roku życia lub posiadające zgodę opiekuna prawnego) i osoby prawne. 
  2. Dane osobowe KUPUJĄCYCH zbierane są wyłącznie na potrzeby SKLEPU i będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej SPRZEDAWCY, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 1997 nr 133 po. 833). 
  3. Składając ZAMÓWIENIE, KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SPRZEDAWCĘ oraz DOSTAWCĘ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U 1997 nr 133 po. 833). 
  4. ZAMÓWIENIA przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową SKLEPU www.sucho.me przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
  5. Po złożeniu ZAMÓWIENIA, KUPUJĄCY na podany przez siebie adres e-mail, otrzyma potwierdzenie z informacją o przyjęciu zamówienia. 
  6. Potwierdzenie ZAMÓWIENIA jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM. 
  7. Aby dokonać zmian lub anulować ZAMÓWIENIE należy niezwłocznie skontaktować się za pomocą poczty e-mail z obsługą SKLEPU, jednakże nie później niż w dniu złożenia ZAMÓWIENIA. 

  IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. ZAMÓWIENIE zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu kwoty CENY wraz z kosztami przesyłki na koncie SPRZEDAWCY wskazanych w potwierdzeniu zamówienia oraz po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ e-maila z dokładnym opisem zamawianego produktu. 
  2. Realizacja ZAMÓWIEŃ odbywa się w terminie 7-14 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w pkt X ust. 4 REGULAMINU. 
  3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji ZAMÓWIENIA w przypadku wystąpienia błędów na stronach SKLEPU, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru , jak również w sytuacjach wzbudzających uzasadnioną wątpliwość autentyczności danych podanych przez KUPUJĄCEGO w trakcie procesu rejestracji i zamawiania – jeżeli dane te nie zostaną potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie wskazanym przez SPRZEDAWCĘ. 
  4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego ZAMÓWIENIA, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. W takim wypadku SPRZEDAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO. 
  5. W przypadku płatności przelewem, ZAMÓWIENIA nieopłacone w ciągu 48h zostaną anulowane. 

  V. ZWROT TOWARU

  1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn.zm.) KUPUJĄCEMU, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru. 
  2. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw KUPUJĄCEGO do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Powyższe wymogi w odniesieniu do konsumentów będą interpretowane każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
  3. Zwracany towar należy przesłać na adres BAU SERVICE ANNA Rubik ul. Powstańców Śląskich 164/39 53-139 Wrocław z dopiskiem ZWROT - SKLEP INTERNETOWY

  VI. WYMIANA ZAMÓWIONEGO TOWARU

  1. KUPUJĄCYM przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. 
  2. Koszty przesyłki na adres sprzedawcy ponosi KUPUJĄCY. 
  3. SPRZEDAWCA nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem. 
  4. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w innym przypadku towar KUPUJĄCY traci prawo do wymianu Towaru a Towar niespełniający powyższych wymagań zostanie odesłany KUPUJĄCEMU na jego koszt. 
  5. Wymiana zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki przez SPRZEDAWCĘ. 
  6. Wymianie nie podlega Towar objęty promocją, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej. 

  VII. REKLAMACJE I GWARANCJE TOWARU

  1. Wszystkie towary dostępne w SKLEPIE objęte są gwarancją producenta. 
  2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. 
  3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru . 
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a KUPUJĄCY zostanie poinformowany o wyniku reklamacji za pomocą poczty e-mail bądź telefonicznie. 
  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa SPRZEDAWCA. 
  6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa KUPUJĄCY. 

  VIII. WYSYŁKA

  1. Koszty wysyłki towaru pokrywa KUPUJĄCY. 
  2. Koszt wysyłki w Polsce doliczany jest do CENY Towaru i wynosi 19,99 PLN przy wpłacie na konto SPRZEDAWCY. 
  3. W przypadku wysyłki do krajów UE mogą zostać doliczone dodatkowo inne koszty dostawy (np. Koszty obsługi celnej ). 
  4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty pełnej CENY na rachunek bankowy SPRZEDAWCY. 
  5. ZAMÓWIENIA są dostarczane jedynie w dni robocze. 

  IX. PŁATNOŚCI

  1. KUPUJĄCY dokonujący zakupów w SKLEPIE wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu. 
  2. Dowodem zakupu jest faktura VAT
  3. KUPUJĄCY jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy faktura VAT jest dołączona do przesyłki. 
  4. KUPUJĄCY może zrealizować płatność przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu Pay Pal.
  5. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy SPRZEDAWCY na poleceniu przelewu należy podać w tytule przelewu imię i nazwisko klienta wraz z numerem zamówienia . 
  6. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem któregokolwiek z serwisów wskazanych w pkt.X ust. 4 KUPUJĄCY może zostać dodatkowo zobowiązany do przestrzegania regulaminów tych serwisów. 

  X. DOSTAWA

  1. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyny leżących po stronie DOSTAWCY i niezawinionych przez SPRZEDAWCĘ, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa. 
  2. Gdy w momencie odbierania Towaru opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jego zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia Towaru i w obecności DOSTAWCY sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze SKLEPU. 

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. SPRZEDAWCA ma prawo do obejmowania wybranych Towarów promocją lub udzielania rabatu na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie promocji. 
  2. Promocje i rabaty nie łączą się chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej. 
  3. W sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ).